VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
KILDEMOSE FESTIVALENS VENNER

§ 1
Navn og hjemsted
stk. 1: Foreningens navn er “Kildemose Festivalens Venner”.
stk. 2: Foreningens hjemsted er den kommende Nyborg kommune.

§ 2
Formål
stk 1: Foreningens formål er at fremme kendskabet til og udbredelsen af eksperimenterende og improviserende musik med udgangspunkt i rockmusiken samt beslægtede stilarter.
stk. 2: Et eventuelt overskud fra denne festival går ubeskåret til almennyttige formål inden for det fynske musikmiljø indenfor eksperimenterende og improviserende rockmusik.

§ 3
Medlemskab
stk. 1: Medlemskab af foreningen kan opnås af personer, der vedkender sig og tiltræder foreningens formål og vedtægter.
stk 2: Som medlem kan optages alle enkeltpersoner. Foreninger og lign. kan ikke optages som medlem.

§ 4
Generalforsamling
stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
stk. 3: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
stk. 4: Bestemmelser om foreningens formål kan ikke ændres.
stk. 5: Bestyrelsen forestår indkaldelse til generalforsamling. Indkaldelse sker ved offentligørelse af tid og sted på foreningens hjemmeside, www.kildemosefestival.dk. Indkaldelse sker med 14 dages varsel.
stk. 6: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal vedtages af 2/3 af de fremmødte.
stk. 7: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde minimum følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
3) Bestyrelsens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelse.
8) Valg af intern revisor.
9) Eventuelt.

§ 5
Regnskab
stk. 1: Regnskabet følger kalenderåret og skal udarbejdes efter gældende lovgivning.
stk. 2: Regnskabet skal være revisorpåtegnet og indeholde alle oplysninger til vurdering af foreningens økonomi.

§ 6
Bestyrelse
stk. 1: Bestyrelsen varetager foreningens økonomi, fører foreningens regnskab samt varetager foreningens aktiviteter.
stk. 2: Bestyrelsen består af mindst 5 personer.
stk. 3: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand og kasserer.

§ 7.
Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8
Underskriftsberettiget
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 9
Opløsning
stk. 1: I tilfælde af foreningens opløsning må dennes eventuelle formue og midler udelukkende anvendes til almennyttige formål indenfor rytmisk musik.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Nyborg d. 30. april 2006 og med indføjelse af §7 på generalforsamling i Nyborg søndag den 30. marts 2014 og indføjelse af §8 på generalforsamling i Nyborg søndag den 10. maj 2015.


Formand Referent
Jan Dyrlund Frede Stengaard